زموږ د افغانانو يو څو بد او کبرجن فکرونه!

زموږ د افغانانو يو څو بد او کبرجن فکرونه!

۱- چې لږ غصه شی دستی وايي د نايي (سلمانی ) زو ؟ زه وايم که د سلماني مبارک لاسونه نه وي انسان نه به ځناور او ځنګلي جوړ وي او د سر ويښتان به يي پښو ته رسيدلی وي.

۲- دا به مو اوريدلي وي چې وايي د نداف بچيا ( دا پاسته پاسته مالوچو توشکونو کې چې ناست ياست د نداف برکت دی کنه تاسې هر يو مجبور ياست د خپل کور ندافي وکړئ.

۳- چې خبره لږ ښکته پورته شی وايي د ډم زو ( که ډم نه وي نو واده او خوشحالۍ کې دې څوک ساز وکړی او هر واده کې نارينه او ښځينه د همدی ډم ساز ته ګډيږو.

۴- له کبره درته غږ کړي و جاله وانه ( زه وايم که جاله وان نه وي نو دا څپاند سيند نه مو څوګ پوري باسي اطرافو او بانډو کې همدا جاله وان دی چې ستاسې ماشومان، زنانه ، سپين ږيری او ځوانان د سيند نه بل خوا تيروي را تيروی.

د ټولنې د هر قشر او کسب ګر انسانانو عزت وکړئ چې الله ج ستاسې عزت وکړی هيچاته په سپک نظر مه ګورئ.

میرویس عمرخیلادب افغان ټولنه
t