په نرمښت او انعطاف کې بريا ده

په نرمښت او انعطاف کې بريا ده

هېڅ څه په دې نړۍ کې د اوبو په څېر نرم او انعطاف منونکي نه دي، خو سربېره په دې همدا اوبه بيا ترټولو سختو او کلکو څيزونه ماتوي او له منځه يې وړي.

نرمي په سختۍ غلبه کوي او لطافت په خشونت، ټول په دې پوهېږي؛ خو ډېر لږ بيا پرې عمل کوي!

انسان نرم او لطيف زېږول کېږي، خو د مرګ پر مهال بيا وچ او سخت کېږي.

نباتات او بوټي هم چې کله له خاورو سر راپورته کوي، نرم او انعطاف منونکي وي او کله چې مري؛ نو وچېږي او سختېږي.

په همدې اساس هر هغه څوک چې سخت او وچ وي، پوه شئ چې مرګ يې نږدې دی او هر هغه څوک چې نرم او انعطاف منونکي وي نو ژوند به يې له خوښيو او ارامښت څخه ډک وي.

آرامه ژوند وکړئ!

هېڅکله د طبعيت او خپلو همنوعانو سره سختي او بد چلند مه کوئ او پر ځای يې مهرباني اختيار کړئ.

نرمښت او انعطاف و ازمايئ… په دې کې مو بريا ده!

ژباړه: محمد عزيز پردېس
t