اووه ډلې انسانان, چې بايد له خپل ژوند څخه يې لرې کړئ

اووه ډلې انسانان, چې بايد له خپل ژوند څخه يې لرې کړئ

ژباړه: عطا محمد مياخېل

۱_ هغه کس, چې تاسو يې نه خوښېږئ.

۲_ هغه شخص, چې ستاسو له سترګو څخه لوېدلی دی.

۳_ هغه کس, چې تاسو په اروايي فشار (سټرس) اخته کوي.

۴_ هغه شخص, چې تل له تاسو سره جر و بحث کوي.

۵_ هغه کس, چې له تاسو څخه بده ګټه اخلي.

۶_ هغه شخص, چې په تاسو باندې ورانونکې اغېزې ښندي.

۷_ هغه کس, چې ستاسو بې عزتي ورته تفريح وي.
t