حداد کلتوري مرکز د ماشومانو لپاره يو ګټور کتاب چاپ کړ

حداد کلتوري مرکز د ماشومانو لپاره يو ګټور کتاب چاپ کړ

دا کتاب چې د پرمختللو هېوادونو د تعلیمي نصاب په کچه مو جوړ کړی د پنځه کلونو څخه تر اووه کلونو کوچنیانو لپاره دی پدی کتاب کې مو ګټور موضوعات (اسلامیات، پښتو، ریاضیات، ساینس، اجتماعیات) راټول کړی دی. دا کتاب ما او وقارالله زیار صاحب په شریکه لیکلی چې تصحیح برخه کې راسره د پښتو ادبیاتو استاد شفیق الله رحماني او د کلتوري مرکز غړو هم مرسته کړی.

همدارنګه د یاد کتاب څخه هغه نالوستی ځوانان چی د ښوونځی وخت ورڅخه تیر شوی وی هم ګټه اخیستلای شی.

مونږ هڅه کوو چې کوچنیان مو له کوچنیوالي د افغانستان ویاړلي تاریخ سره اشنا شي.
t