د ماشومانو لپاره منظومه کیسه

د ماشومانو لپاره منظومه کیسه

د انسان کمال

نن نه وړاندې پخوانیو زمانو کې

غویو هم ارام ژوندون درلود ځنګلو کې

نه له یوې نه خبرو، نه له سپارې

ګرځیدل په سمه غر، په لار بې لارې

نه یې چاته د خوراک سترګې نیولې

شنه واښه د ونو پاڼې یې خوړلې

یوه ورځ له ځنګله ووت یو غویي

پخپل زور باندې مغرور و، لیونی

د ځنګله خواته نږدي و دان و، کلی

یو زوړ خر و له دې کلي را وتلی

دې غوایي چې له لیرې ولید خر

چې په لاره تللی نه شی دی ډنګر

غوایي ووې ورته ولي خوار و زار یې

په وښو پسي ګرځیږې ناکرار یې

خره ځواب ورکړ غوایي ته هغه آن

ویل یې تا لیدلی نه دی لا انسان

انسان وړي هر وخت پر مادرانه بارونه

چې بار نه وی نو کري پر ما فصلونه

دا غویی د خره په دې خبر حیران شو

ژر په لټه د لیدلو د انسان شو

ویل یې ژر شه راته وښیه انسان

چې زه ووینم د ده طاقت و توان

هلته لري په فصلو کې لږ څه بر

په کار بوخت و، په پټیو کې بزګر

خره مخ واړاوه غوایي ته ویل دا دی

دا انسان چې زورور دی بر په ما دی

غوایي وخندل د خره دې ناداني ته

ویل حیران شومه دا ستادې ناتواني ته

زه یې وینم دی انسان تر تا کمزوری

څنګه تا څخه یې ورک دی د ژوند لوری

شپه او ورځ په تا راوړي لوی لوی باورنه

او کوي په تا انسان سخت سخت کارونه

دا خو دومره قوي نه دی چې ته وايی

خدای دې خوار کړه هسې خوشی وارخطایې

خره ویل ورته چې واوره ته له مانه

که منې مې لیرې ګرځه له انسانه

په دې ځمکه تر هر چا دی ډیر غښتلی

پخپل علم په کمال باندې ښاغلی

غویيي ورغی بزګر ته په غرور

و، پخپل قدرت له حده زیات مغرور

ویل یې ولي په دې خره کوې ظلمونه

له سهاره تر ماښام پري وړې بارونه

بزګر وویل دا قانون د دې دنیا دی

څوک رعیت دی څوک واکمن دی ځوک پا چا دی

که په خره باندې کارونه زه کومه

ده ته هم هره ورځ خپل حق ورکومه

ښه یې ساتم ورکوم ورته واښه ډیر

هره ورځ مې پام او فکر وي په خره ډیر

ورکوم ورته رشقې او هم وربشې

ستا خبرې معلومیږی هسي خوشې

غوایي وویل دا خبرې نه منمه

زه دا خر دا ستا له ظلمه خلاصومه

تا یوازې خر کمزوری دی لیدلی

ته له ماسره زور نه شې ازمایلی

غوایي غوښتل بزګر ووهي په ښکر

خو بزګر یې ښکر تکیه کړل په هنر

په شیبه کې یې پښې ور وتړلې

د غوایي پښې له کاره ولویدلې

غویی پریووت په میدان کې لکه مړی

بزګر تاو کړ د هغه له غاړې پړی

له هغې ورځې تابع دی د انسان شو

د انسان کمال او علم ته حیران شو

منظوم حکایت—— علم ګل سحر
t