تر دېرش کلنۍ ور اخوا. . .

تر دېرش کلنۍ ور اخوا. . .

ژباړه: نذير رښتينی

د [سليقې ثبات] په ارواپوهنه کي اجبه خوندور باب دئ. مثلاً په دې باب کي داسي مجلس راځي چي انسانان عموماً تر ۳۰ کلنۍ سن ور اخوا ډير نوي دوستان نه اډ/ اضافه کوي، بلکي د پخوانيو يارانو نشیستن خوښوي.

يا په يوه بل ځای کي راځي چي نوې موسقي يا نوي غزلچيان نه خوښوي او و زړو غزلو ته په پيتاوي کي د شنو چایو د چيښلو پر وخت يې فکر شلې – شلې وي.
t