الله «ج» موسی عليه السلام ته وفرمایل:

الله «ج» موسی عليه السلام ته وفرمایل:

اې موسی! ما شپږ (۶) شيان په شپږو (۶) ځایونو کې ایښي دي، خو خلک یې په غلطو ځاېونو کې لټوي، چې دوي به یې هیڅکله پیدا نکړي او نه به یې ترلاسه کړي.

۱- راحتي او هوساېنه مطلق په آخِرت کې ایښې ده، خو خلک یې په دنېا کې لټوي.

۲- عزت او شرافت په عبادت کې ایښي دي، مګر خلک یې په لوی مقام کې لټوي.

۳- بې نیازي په قناعت کې ایښې ده، مګر خلک یې په مال او شتمني کې لټوي.

۴- لوړ مقام مې په عاجزۍ کې ایښی دی، مګر خلک یې په تکبر او ځان برترۍ کې لټوي.

۵- د علم لټون او طلب مې په لوږه او کوښښ کې ایښېي دي، مګر خلک یې په ماړه نس لټوي.

۶- د دُعا قبلېدل مې په حلال رزق کې ایښي دی، مګر خلک یې په جادو او سِحر کې لټوي.
t