د مالټې د پوټکي په اړه پوهېږئ؟

د مالټې د پوټکي په اړه پوهېږئ؟

د مالټې پوټکی د اوبو ضد Waterproof دی، چې د فنجيانو په وړاندې يو ساتونکی شمېرل کېږي، د پوټکي په منځ کې اوبه يې د حشراتو لپاره زهرجنې دي او په همدې دليل حشرې د‌ پوټکي له لارې نشي ورننوتی .

مالټې او کېنو داسې مېوې دي چې د انسانانو او غټو حيواناتو د خوراک لپاره تيارې شوې دي، چې دوی کولای شي له ځانه سره یې تر لرې،لرې ځایونو پورې هم يوسي، او په منځ کې کوچنۍ ميندکې او زړي يې له اصل ونې څخه لرې په هماغه ځای کې له سره راوټوکېږي او وده وکړي.

 دا چې مالټې او کېنو داسې مېوې دي چې د انسان يا حيوان لخوا بايد وخوړل شي نو ځکه یې پوټکی د حشراتو او خزندو لپاره زهرناک دی.

نور احمد عايل
t