د ځینو نبیانو او رسولانو د نومونو معناوې:

د ځینو نبیانو او رسولانو د نومونو معناوې:

آدم: ځمکه
نوح : ارام
هود : ملګری
صالح : نېکعمل
لوط : عیب پټوونکی
إبراهيم : مهربان پلار
إسرائيل: د خدای مجاهد
إسحاق: خندان.
إسماعيل: الله اوري
يوسف: الله زیاتوي
يونس: کوتره
أيوب: مستقيم
شعيب: متفوق او برتر
موسى: ژغورونکی
هارون: د قوت ټاټوبی، غر مېشنی
إلياس: رب زما خدای
أليسع: رب زما خلاصوونکی
ذي الكفل: د خدای قوت
داوود: محبوب
زكرياء: د خدای ذکر
سليمان: سالم او خوندي سړی
يحيا: نازدانه
عيسى: رب اخلاص کا

هدايت هميم
t