د ۷ ورځو تاوتريخوالي د راکميدو په اړه ۷ پوښتنې

د ۷ ورځو تاوتريخوالي د راکميدو په اړه ۷ پوښتنې

۱. لومړی دا چې اوه ورځې ډيرې کمې دي، هيڅ درد نه دوا کوي او دغه شميره په کوم معيار ټاکل شوې ده؟

۲. د تاوتريخوالي راکمول به څنګه تعريف کړل شي، يعنې واحد مقياس به يې څه وي؟ د مړو يا ټپيانو شمير؟ د بريدونو شمير؟ د مرميو شمير؟ افغاني تلفات که امريکايي؟

۳. څوک به د تاوتريخوالي د راکميدو څخه څارنه کوي، چې واقعاً راکم شوی که نه؟

۴. څوک د تاوتريخوالي د کمښت ضمانت کوي؟

۵. د نورو ورانکارو ډولو، اشخاصو او طرفينو مخنيوی به څوک کوي؟ او که مخنيوی نه کيږي نو څه ډول چلند به ورسره کيږي؟

۶. که چيرې ورانکارې ډلې يا همدا طرفين، حکومت/امريکايان او طالبان يا د دوی ترمنځ ځينې کسان چې سوله کې خطر ويني، سرغړونه کوي، مجازات به يې څه وي؟

۷. له اوه ورځو وروسته به څه کيږي؟

فکر کوم دغه ټولې خبرې به مذاکراتو کې تر بحث لاندې راغلي وي، ځوابونه به يې موندل شوي وي او په اړه به يې پريکړې شوي وي.

ځیرک یوسفي
t