خوب – ضیاالحق سیند

خوب – ضیاالحق سیند

بېګا مې خوب لیدلی
چې یم ملا ته تللی
زما یې پال کتلی
زه یم کافر ختلی
په چا یې امر کړی
له ما یې سر پرې کړی
ملا ته وشوه وحې
زما د مرګ له وجهې
چې دا پښتون کافر دی
دا لوی لعین کافر دی
دی کلیمه نه لولي
سم یې سیده نه لولي
د ده وژل روا دي
چې زه را ویښ شوم کله
سخت وېرېدلی ومه
په مڼډه مڼډه لاړم
د شنو اوبو غاړې ته
ما ورته ټوله کیسه
په زور او زېر تېره کړه
دا بېګانی خوب خلکه !
ما په لوی سیند وسپاره
که سیند یې لرې یوسي
t