د مېنانو ورځې ته د نیاز الدین باچا غزل

د مېنانو ورځې ته د نیاز الدین باچا غزل

اوس هم مين یم که رښتیا ووایم ځښت مین یم
ستا د جفا ستا د ستم د ګُل پر کښت مین یم

د جمعې ورځ د مینې ورځ د مینانو په ورځ
خوا کې مې نه یې بې اسرې پاتې کمبخت مین یم

یو دې ادا له منځه وړي بل دې غرور ماتوي
لږ په سیلۍ مین یم ډېر زیات په اورښت مین یم

زه د باچا غوندې په حُسن او په تخت مین یم
یو یم پر تا بل یم پر تا او بل پر وخت مین یم

زه ستا د حُسن په غاورو سرو لمبو کې خوښ یم
زه د خپل زړه د سرو اورونو په کمښت مین یم

سر ترېنه ځار، مال ترې کوربان جهان لمبه شي ورته
د سترګو جنګ د اخیري حد په لګښت مین یې

یم د بې خودو د پرې د سر سرشاره باچا
یم د خپل مست آرمان ملنګ په مینه مست مین یم
t