آخر د چا په انتظار کې وم ولاړ پرېشان

آخر د چا په انتظار کې وم ولاړ پرېشان

زۀ د ګړځونو په غبار کې وم ولاړ پرېشان
آخر د چا په انتظار کې وم ولاړ پرېشان

تا د باور لمنه خپله کړله څیرې پیري
زۀ ستا د پاره ستا په ښار کې وم ولاړ پرېشان

اسمان هغه دی خو هغه سپوږمۍ بدله وله
په یو شناخته غونډې دیار کې وم ولاړ پرېشان

د خپل هوس سره ملګری د خلګۍ د پاره
د خپلو اوښکو په آبشار کې وم ولاړ پرېشان

د وخت ستم له خپله ځانه هم جدا کړم داسې
په خپل لټون او په خپل څار کې وم ولاړ پرېشان

ما په کټ کټ ایازه! و خندل د بخت په یارۍ
تنها په څنګه لویه لار کې وم ولاړ پرېشان

محمود ایاز کویټه جنوبي پښتونخوا
________________________
t