د اسرار اتل یو غزل

د اسرار اتل یو غزل

د زنده ګۍ سره رشته بدلٙوۥم
وخته ستا هره فېصله بدلوم
له دې شکمن ښاره مې وېٙره کيږي
اوس چې په لاره ځم کوڅه بــدلوم
مازيګر نه شمــه نشــه بدلوم
نوره د ميـنې طريـقه بـدلوم
دې پېښور کې په يوکور کې اوسم
سهر ځنځير،ماښام جرنده بـدلوم
که تر اسراره پورې ورسېدې
اتله بيابــه دې نامـــه بــدلوم.
t