خپل اتلان وپېژنئ!

تش په نامه هنرونه

يوه ورځ يو هلک . . .

په زړه يې بل وريده

نظم – لویه خدایه!

“د لفظونو شپون”

زرينې لارې

د ازادۍ ناره

مړ ژوند

ويناوالي !

ليکوالي

د زړګي ساندې

د خيرات خور خبرې

یونس ایمرې

غزل- محبوب مشتاق

لمره پخیر راغلی!

t