چا نه دعا غوښتل

ښځه او حجاب

تنقید او اجتهاد

د الله ج کعبه

بې صبري مه کوئ !

د ښځې عزت

عبادت

زما نېکۍ څه شوې؟

د قبر عذاب حق دی

t