پوسټ ماډرنيزم

موږ ژوند کوو

د سترنج خبرې:

سوله!

ژوند څه دی

t