د داوود تپان غزل

خپه یې کړم…

غزل – سپين ګل سجاد

غزل- کاینات تنها

زموږ ټولنه!

پيغمبره! ﷺ

t