شور! نورالحق حداد

غزل / شرر ساپی

ځان وژونکې شاعره

څلورم ځل ديدن