ښځه او زموږ ټولنه

حديث / شريف

یو عرب وايي

د عرفات غونډۍ

د څاښت لمونځ

حديث شريف

که، نو!

حديث

د قدرت کارونه

څو ګټورې ويناوې

تریخ بادام

چې څه کرې هغه به رېبې!

t