د سر درد ٨ عوامل:

د لاسونو ساتنه!

د کشمشو ګټي

ام کې لاندې ګتې دي

t