حجاب! نعمان دوست

ضروري شر!

ولسمشر او اصول یې

سوله څه شی دی!؟

له ماتې مه وېرېږئ

غل چاته ويل کېږي؟!

t