ړوند او کوڼ حکومت!

د اختلاف ترخه نتایج!

اندیښنه!!!

t