کینګ ته لنډه کتنه

لبنان

عدم تشدد : Non- violence

توت ( توتان )

د وينا مسلکي ژبه

اور بند او متارکه

مشواڼي!

شیش محلونه

دماغ

t