ګانګرو

وېره

ژوند ښکلی دی

د پاچا مېرمن

آرامتيا غواړې؟

محبوب ته مې سور ګل

د ښځو ځيرکي

ژوره اړيکه جوړول

t