ماشوم او په کور کې کار!

میندې او پلرونه هڅه کوي چې په کارپوه ماشوم وروزي، څو په راتلونکي کې هم د...

موږ باید څه ډول غذاء وخورو!

په زیاترو هوټلونو کي د کوچنیانو له پاره ځانګړي خوراکونه وي. دغه خوراکونه کله ډېر غوړ وي او...