سر يې وهو سنګر يې نيسو

نثار احمد احمدي

د دفاع د وزير په توګه د اسدالله خالد ګومارنې افغان پوځ ته نوې...