ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۷) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۷» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د زمري/اسد «۱۹» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۶) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۶» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د زمري/اسد «۱۲» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۵) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۵» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «۲۹» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۴) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۴» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «۲۲» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۳) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۳» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «۱۵» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۲) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۲» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «۸» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۱) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۱» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «لومړۍ»

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۰) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۰» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د جوزا/غبرگولي «۲۵» مه