په هر څه کې هنر پکار دی

کلمې زموږ د افکارو ښکارندویي کوي او زموږ احساسات بیانوي؛ خو غوره دا ده چې د...