د سر درد ٨ عوامل:

د لاسونو ساتنه!

بد هضمي:

د لاسونو ساتنه!

د وینې غوړ

t