چین او پلانونه یې

د سترګو تړل

رواني ناروغي او تعصب

ډوګما (Dogma)

((بې لاس و پښو بریالی))

راځئ خپل قوت وپيژنو !

(خپل حسن درته اور شوى)

پارلماني مصونیت

t